Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.492 -2,545%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 891 -1,5%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 1.848 -0,488%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.410 -1,893%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.356 -2,601%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.322 -1,786%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.139 -1,402%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 991 -1,737%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 751 -1,991%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 2.655 -1,679%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 258 3,33%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.217 -1,712%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 23.019 -1,716%
BAHANA PRIMAVERA 99 Saham - Konvensional IDR 842 -1,71%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 290 -0,009%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 979 -1,841%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 976 -1,637%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 28.179 -1,666%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.116 -1,834%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.022 -1,428%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.202 -2,157%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 638 -1,771%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 649 -1,91%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.325 -1,644%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 503 -2,456%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 2.381 -2,002%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 1.760 -1,738%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.374 -1,86%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 437 -1,71%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.043 -0,18%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 757 -2,028%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 690 -2,039%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 592 -1,599%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 683 -1,727%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.245 -1,749%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 685 -1,273%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 942 -1,677%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 625 -1,669%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 687 -1,887%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 982 -1,883%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.282 0,018%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.254 -0,035%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.941 -0,032%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.361 -1,04%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.523 -0,34%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.386 0,114%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional IDR 1.397 -0,299%
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 1.963 -0,164%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 12.429 -2,043%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 950 -2,008%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 1.703 0,248%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 829 -1,019%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.103 -1,069%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 5.590 -1,045%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.126 -1,357%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 1.603 -0,713%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.244 -3,103%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.437 -0,979%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 6.324 -1,667%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.077 -1,321%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.123 -0,845%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.022 -0,842%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.764 -0,117%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.161 -0,129%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.179 -0,588%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.155 -1,376%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.503 -0,559%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.160 -0,176%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.673 -0,741%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.009 -0,041%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 892 -0,774%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 978 -0,187%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.389 -1,037%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.324 -1,555%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.604 0,018%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.767 0,018%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.865 0,021%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.617 0,021%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.698 0,018%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.338 -0,036%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.287 0,017%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.583 -0,009%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.705 0,023%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.566 -0,247%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.723 -0,035%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.461 -0,015%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.109 0,022%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.731 -0,09%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.306 -0,044%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.921 0,054%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 30.834 0,035%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.986 -0,272%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.657 -0,113%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.356 -0,063%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.571 0,014%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.554 0,014%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.262 0,013%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.509 0,015%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.597 0,017%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.672 0,012%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.564 0,017%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.518 0,015%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.473 1,775%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 937 -31,531%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.494 0,022%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.466 -0,024%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.391 -0,046%
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.521 0,012%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.510 0,012%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.472 0,016%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.534 0,016%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.550 -0,005%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.500 0,013%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.499 0,015%