Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.750 2,998%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.091 0%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 1.903 1,532%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.515 1,709%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.530 2,149%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.228 2,714%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.156 1,919%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.131 2,454%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 819 2,172%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 2.965 2,008%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 155 10,655%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.399 2,381%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 25.583 2,318%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 959 2,476%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 313 3,105%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.181 1,919%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.107 2,532%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 31.438 2,358%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.251 2,233%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.167 2,738%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.173 2,898%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 736 1,652%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 766 1,45%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.518 1,165%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 578 2,246%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 2.790 1,547%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 1.999 1,413%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.505 1,455%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 493 1,831%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 895 -0,213%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 861 1,913%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 771 1,912%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 599 1,49%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 711 1,487%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.388 1,659%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 792 0,948%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.038 1,85%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 699 1,703%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 790 1,778%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.083 1,61%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.453 0,018%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.430 0,026%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.024 -0,106%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.377 0,813%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.588 0,503%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.548 1,839%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.171 -0,042%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 14.384 2,303%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.101 2,303%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 1.399 0%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 915 1,307%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.225 0,993%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 6.284 1,303%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.060 1,547%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.999 0,059%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.566 1,349%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 7.080 1,863%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.195 1,377%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.286 0,994%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.129 1,146%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.778 0,098%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.200 0,005%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.213 0,834%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.446 0,856%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.627 0,633%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.369 0,196%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.602 1,206%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.117 0,056%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 959 0,913%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.151 0,05%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.576 0,95%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.492 0,832%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.796 0,017%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.885 0,017%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.962 0,019%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.774 0,019%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.883 -0,042%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.446 0,049%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.400 -0,045%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.696 0,041%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.788 0,019%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.668 -0,266%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.783 0,035%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.572 0,022%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.326 0,062%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.105 0,055%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.379 -0,269%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.735 0,068%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 33.814 0,098%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.167 0,042%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.811 0,018%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.410 0,021%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.609 0,014%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.580 0,014%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.548 0,012%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.637 0,012%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.726 0,015%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.607 0,015%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.552 0,011%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.463 0,015%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 586 0%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.527 0,011%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.557 0,015%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.548 0,012%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.501 0,011%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.566 0,01%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.582 0,013%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.530 0,009%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.535 0,011%