Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.000 0,468%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.300 0,977%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.626 0,993%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.948 1,402%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.053 0,498%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.535 0,857%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.547 -0,037%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.373 0,272%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.044 0,449%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.494 0,519%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 413 -0,717%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.720 0,456%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 29.948 0,004%
BAHANA PRIMAVERA 99 Saham - Konvensional IDR 1.154 0,287%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 293 0,234%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.463 1,096%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.342 0,426%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 36.762 0,047%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.551 0,28%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.442 0,682%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.480 1,233%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 889 0,712%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 818 0,616%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.624 1,097%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 769 -0,302%
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Saham - Syariah IDR 3.308 0,915%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.286 0,558%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.780 0,487%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 608 1,08%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.071 -0,26%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.104 0,881%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.021 0,849%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 835 0,423%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 938 1,124%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.706 0,859%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 924 0,53%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.182 0,722%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 814 0,736%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 886 1,116%
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.311 1,034%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.248 0,019%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.281 0,006%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.978 0,137%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.638 0,835%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.578 0,161%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.923 0,796%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional IDR 1.437 0,338%
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.117 0,241%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 16.728 -0,036%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.312 -0,034%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 2.073 -0,175%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.040 0,585%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.363 0,576%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.178 0,607%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.458 0,368%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 2.033 0,237%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.151 -0,633%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.693 0,151%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.485 0,932%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.417 1,338%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.401 0,246%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.191 0,532%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.857 0,02%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.223 -0,952%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.883 0,436%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.518 0,877%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.679 0,365%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.346 0,039%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.810 0,213%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah IDR 862 -1,56%
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.059 0,026%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.022 0,403%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.012 0,011%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.752 0,323%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.628 0,056%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.575 0,019%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.745 0,019%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.846 0,02%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.582 0,02%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.668 0,019%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.398 -0,014%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.301 0,025%
CIMB-PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.633 0,026%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.707 0,022%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.628 0,204%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.805 -0,001%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.575 0,017%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.174 -0,006%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.915 0,058%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.313 0,008%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.009 0,049%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 32.377 0,039%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.138 0,349%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.757 0,094%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.374 -0,011%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.561 0,014%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.545 0,015%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.255 0,016%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.500 0,015%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.588 0,016%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.659 0,014%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.553 0,028%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.508 0,015%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.432 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.434 0,014%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.484 0,014%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.460 0,013%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.387 0,012%
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.514 0,012%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.503 0,015%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.465 0,019%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.527 0,018%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.543 0,017%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.492 0,013%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.490 0,003%