Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.779 1,254%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.751 1,103%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.563 0,101%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.109 1,275%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.855 0,598%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.310 0,373%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.457 0,768%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.083 1,034%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.618 0,745%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 77 -6,316%
TRAM CONSUMPTION PLUS KELAS A Saham - Konvensional IDR 1.839 1,021%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 32.122 0,595%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.197 0,676%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 423 1,052%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.683 0,876%
ARCHITAS SAHAM UTAMA Saham - Konvensional IDR 1.518 0,674%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 39.059 0,529%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.494 1,035%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.659 0,615%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 2.139 0,325%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 739 0,168%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 851 0,515%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.948 0,726%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 782 1,678%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.680 0,666%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.447 0,499%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.835 0,313%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 638 1,699%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 896 0,779%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 932 0,102%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.024 0,087%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 597 -0,043%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 907 0,408%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.773 0,943%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.131 0,566%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.182 0,365%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 801 0,009%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 897 -0,515%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.201 0,33%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.708 0,04%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.289 0,082%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.958 0,067%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.719 0,288%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.821 0,595%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.336 0,072%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 19.018 0,504%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.257 0,75%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 8.716 0,336%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 6.109 0,519%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.073 0,662%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.927 0,693%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 9.765 1,438%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.518 1,031%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.447 -0,115%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.200 -0,118%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.771 0,029%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 736 -0,087%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.110 0,218%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 3.089 0,568%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.708 -0,516%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.459 0,103%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.832 0,524%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.374 0,506%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.077 0,068%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.290 0,452%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.874 0,32%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.839 0,326%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.155 0,079%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.164 0,051%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.296 0,065%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.289 0,061%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.227 0,051%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.756 0,136%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.661 -0,045%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.879 0,108%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.958 0,077%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.754 0,248%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.775 0,052%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.817 0,133%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.585 0,13%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.493 0,232%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.159 0,099%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 37.424 -0,044%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.215 0,22%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.811 0,229%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.765 0,356%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.693 0,025%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.689 0,045%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND KELAS A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.724 0,032%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.865 0,043%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.728 0,047%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.628 0,024%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.754 0,026%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.022 0,025%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.588 0,017%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.676 0,042%
Manulife Dana Kas II Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.627 0,034%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.552 0,014%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.635 0,014%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.640 0,087%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.594 0,019%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.614 0,035%