Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.157 1,056%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.359 0,081%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.190 0,045%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.850 0,244%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.635 -0,237%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.277 0,592%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.339 0,161%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 957 0,747%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.340 0,525%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 123 29,773%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.691 0,695%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 27.477 0,696%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.008 0,704%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 408 5,372%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.518 -0,134%
ARCHITAS SAHAM UTAMA Saham - Konvensional IDR 1.220 0,906%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 35.406 0,745%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.410 0,18%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.279 0,631%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.843 -0,213%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 700 0,715%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 802 0,186%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.797 -0,217%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 690 0,265%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.357 0,2%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.240 0,456%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.612 0,178%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 578 0,43%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.065 -2,075%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 948 0,293%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 878 0,299%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 581 0,223%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 879 -0,593%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.605 0,06%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.005 -0,33%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.060 0,012%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 730 0,048%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 886 0,409%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.182 -0,074%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.636 0,185%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.630 -0,067%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.267 0,063%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.769 0,057%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.658 0,374%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.686 0,231%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.321 0,063%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 16.135 0,126%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.243 0,102%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.109 -0,049%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.887 0,136%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 5.568 -0,086%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.970 0,253%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.739 0,6%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.407 0,933%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.304 0,666%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.369 0,076%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.176 0,092%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.889 0,065%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.165 0,015%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.805 -0,296%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.897 -0,217%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.596 0,125%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.488 -0,01%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.543 -0,126%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.309 -0,229%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.007 0,051%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.280 0,101%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.669 0,025%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.655 -0,327%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.998 0,014%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.048 0,017%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.162 0,067%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.094 0,029%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.074 0,013%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.632 0,051%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.548 0,04%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.837 0,065%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.864 0,02%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.752 0,04%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.742 0,048%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.667 0,051%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.538 0,042%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.490 0,041%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.039 0,096%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 37.033 0,064%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.295 0,107%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.941 0,112%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.829 0%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.661 0,007%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.643 0,01%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.692 0,008%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.805 0,011%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.672 0,011%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.598 0,007%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.719 0,006%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.003 0,007%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.569 0,004%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.624 0,012%
Manulife Dana Kas II Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.598 0,006%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.535 0,006%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.613 0,004%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.612 0%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.565 0,007%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.581 0,002%