Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.318 -1,345%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.292 -0,848%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.220 -1,48%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.014 -0,84%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.727 -1,474%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.317 -1,346%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.442 -1,234%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.000 -0,739%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.567 -1,077%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 195 -2,68%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.772 -0,921%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 30.257 -1,023%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.112 -1,028%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 405 0,249%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.590 -1,166%
ARCHITAS SAHAM UTAMA Saham - Konvensional IDR 1.340 -0,914%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 38.162 -1,095%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.579 -0,86%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.479 -1,185%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.977 -1,015%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 844 -0,595%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 903 -0,895%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.947 -1,494%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 736 -1,604%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.657 -1,09%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.449 -0,817%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.789 -0,92%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 596 0,021%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 986 -1,351%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.026 -0,711%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 931 -0,398%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 682 -0,889%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 969 -1,38%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.762 -0,911%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.043 -0,92%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.207 -0,499%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 829 -0,368%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 992 -0,355%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.293 -0,785%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.578 0,017%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.529 -0,027%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.166 -0,216%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.773 -1,729%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.668 -0,013%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.756 -0,557%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.231 -0,316%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 16.996 -0,723%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.301 -0,76%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.238 -1,505%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.777 -0,81%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 5.403 -0,296%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 1.666 -0,534%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.936 -0,953%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.796 -0,754%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.722 -0,999%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.398 -0,621%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.533 -0,522%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.280 -0,787%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.831 -0,217%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.205 -0,166%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.148 -0,723%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 3.054 -1,162%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.739 -0,474%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.451 -0,181%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.754 -1,066%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.259 -0,466%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.066 -0,287%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.294 -0,066%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.792 -0,37%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.845 -0,567%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.899 0,016%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.969 0,016%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.052 0,018%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.918 0,018%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.980 0,016%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.530 -0,069%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.466 -0,023%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.757 -0,167%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.832 0,019%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.701 -0,232%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.642 -0,006%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.628 -0,352%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.456 -0,145%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.303 -0,24%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.421 -0,234%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.904 -0,242%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 35.299 -0,318%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.191 -0,945%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.870 -0,326%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.794 -0,351%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.639 0,011%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.613 0,002%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.667 0,011%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.769 0,012%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.642 0,013%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.577 0,01%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.496 0,004%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 161 0%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.551 0,022%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.484 0,022%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.592 0,011%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.576 0,013%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.521 0,006%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.592 -0,002%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.594 -0,021%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.547 0,008%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.560 0,01%