Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.036 0,23%
HPAM ULTIMA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 2.768 0,164%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.766 0,28%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.604 -0,621%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 34.870 0,512%
ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.705 0%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 41.043 -0,212%
NA_CAPITAL EQUITY FUND Saham - Konvensional
SCHRODER INDO EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.661 0,534%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.654 0,509%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.910 0,658%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.730 0,428%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.526 0,043%
DANA PRATAMA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 10.783 -0,029%
Rencana Cerdas Saham - Konvensional IDR 15.655 0,623%
PROSPERA BIJAK Saham - Konvensional IDR 921 0,212%
SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.254 -0,269%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.659 0,49%
SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS Saham - Konvensional
DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 Saham - Konvensional IDR 2.007 -0,062%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.789 -0,086%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 2.192 0,015%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.707 -0,256%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.438 -0,091%
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Saham - Syariah IDR 4.013 -0,074%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.236 -0,259%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 1.133 -0,349%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.329 -0,26%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.147 -0,118%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 2.057 0,086%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.067 -0,434%
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.543 0,193%
SAM SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.101 -0,553%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 982 -0,354%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.528 0%
OSO SYARIAH EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 770 -0,547%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 3.664 0,019%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.446 -0,028%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.508 -0,016%
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 2.134 0,028%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.604 0,118%
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 1.905 -0,006%
ARCHIPELAGO BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.294 0%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional IDR 1.387 -0,024%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 2.270 -0,239%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 19.759 0,191%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 3.689 0,005%
KRESNA FLEXIMA Saham - Konvensional IDR 3.356 0,323%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.628 0,311%
KIWOOM INDONESIA OPTIMUM FUND Saham - Konvensional IDR 1.313 -0,206%
NIKKO INDONESIA BALANCED FUND Saham - Konvensional IDR 1.547 -0,438%
SCHRODER DANA TERPADU II Saham - Konvensional IDR 3.906 0,368%
CIPTA DINAMIKA Saham - Konvensional IDR 1.685 0,505%
SCHRODER PROVIDENCE FUND Saham - Konvensional IDR 4.195 0,405%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.657 0,011%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 9.181 -0,207%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.669 -0,388%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.571 -0,04%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah IDR 1.078 -0,711%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.697 -0,055%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.599 -0,059%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.492 0,302%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.090 -0,071%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.876 0,008%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.207 -0,185%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.945 -0,161%
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.108 0,229%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.784 -0,459%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.052 -0,072%
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.058 -0,197%
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 3.035 0%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.102 0,018%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.374 0,019%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.493 0,029%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.022 0,055%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.535 0,018%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.970 0,034%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.202 0,016%
SI DANAOBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.691 0,02%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.458 -0,017%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.375 0,016%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.280 0,012%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.883 0,066%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.124 -0,027%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.549 0,006%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.348 0,088%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 28.037 0,044%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.451 0%
MAYBANK DANA PASTI 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.381 0,013%
Aberdeen Indonesia Bond Fund Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.074 0,022%
GAP FIXED INCOME FUND II Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.323 0,012%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.395 0,014%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.381 0,013%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.403 0,017%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.331 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.282 0,013%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.453 0,008%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.353 0,013%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.282 0,013%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.309 0,013%
BNI-AM DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.406 0,016%
EASTSPRING INVESTMENT CASH RESERVE Pasar Uang - Konvensional IDR 1.318 0,01%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.344 0,056%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.369 0,009%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.366 0,016%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.351 0,011%
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.370 0,015%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.387 0,01%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.339 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.331 0,011%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.333 0,009%