Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.546 0,052%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.425 0,885%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.331 -0,522%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.099 -0,423%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.708 -0,326%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.438 -0,511%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.468 -0,059%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.082 -0,22%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.638 -0,059%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 153 8,144%
TRAM CONSUMPTION PLUS KELAS A Saham - Konvensional IDR 1.787 0,03%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 31.353 0,05%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.159 -0,132%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 457 -0,886%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.654 -0,159%
ARCHITAS SAHAM UTAMA Saham - Konvensional IDR 1.418 -0,107%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 39.437 -0,211%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.507 -0,084%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.585 0,018%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 2.113 0,21%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 767 -0,25%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 877 -0,6%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.891 -0,699%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 760 -0,184%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.651 -0,647%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.431 -0,175%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.743 -0,462%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 572 -0,096%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.005 0,183%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 956 -0,473%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 895 -0,463%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 627 -0,784%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 905 -0,524%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.785 -0,452%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.089 -0,171%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.128 -0,384%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 779 -0,359%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 984 -0,507%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.233 -0,243%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.719 0,019%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.316 0,003%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.921 -0,369%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.732 0,037%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.794 1,062%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.347 0,005%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 17.593 -0,44%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.272 -0,229%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 8.652 -0,456%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 5.603 0,205%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.029 0,174%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.918 -0,023%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.657 0,096%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.510 0,031%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.507 -0,211%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.192 -0,737%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.056 -0,001%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 1.196 -0,032%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.090 -0,305%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.997 -0,592%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.728 -0,219%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.495 -0,068%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.781 -0,075%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.340 0,13%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.050 -0,203%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.300 -0,093%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.757 -0,194%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.812 -0,484%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.042 0,014%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.086 0,071%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.204 0,016%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.158 0,015%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.114 0,013%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.666 0,016%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.591 0,013%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.859 0,016%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.881 0,019%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.772 -0,018%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.763 0,008%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.727 0,027%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.606 0,007%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.515 -0,019%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.070 0,022%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 37.640 0,13%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.321 0,094%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.938 0,004%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.815 0,049%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.669 0,007%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.656 0,01%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.702 0,007%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.822 0,01%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.689 0,012%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.606 0,007%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.728 0,008%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.008 0,006%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.575 0,003%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.639 0,011%
Manulife Dana Kas II Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.607 0,006%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.540 0,003%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.621 0,004%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.617 0,003%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.574 0,007%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.591 0,005%