Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.218 -0,87%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.328 0,757%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.145 -0,32%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.920 -0,608%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.673 -1,561%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.300 -0,797%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.382 -0,717%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 954 -0,564%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.325 -0,606%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 76 -0,065%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.704 -0,75%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 28.871 -0,765%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.056 -0,6%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 336 -0,313%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.553 -0,589%
ARCHITAS SAHAM UTAMA Saham - Konvensional IDR 1.276 -0,716%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 36.590 -0,683%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.497 -0,657%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.399 -0,861%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.961 -1,394%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 772 -0,44%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 835 -0,823%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.869 0,047%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 741 -0,466%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.444 -0,784%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.319 -0,51%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.695 -0,63%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 552 -0,73%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.047 -0,362%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 954 -0,699%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 870 -0,744%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 621 -0,473%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 908 -0,049%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.664 -0,67%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.012 -0,458%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.099 -0,62%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 757 -0,748%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 914 -0,632%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.206 -0,878%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.645 0,015%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.580 0,007%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.197 -0,178%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.732 -0,195%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.660 -0,12%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.635 -0,808%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.271 0,077%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 16.722 -0,376%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.284 -0,394%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.187 0,021%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.711 -0,863%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 5.360 -0,761%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.917 -0,062%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.761 -0,342%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.553 -0,943%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.316 -0,161%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.440 -0,415%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.231 -0,415%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.876 -0,062%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.192 -0,135%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.884 -0,126%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.976 0,096%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.653 -0,615%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.459 -0,094%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.660 -0,528%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.264 -0,279%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.022 -0,391%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.280 -0,018%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.675 -0,384%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.766 -0,316%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.947 0,016%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.005 0,015%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.116 0,017%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.006 0,017%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.025 0,015%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.582 0,002%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.514 0,317%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.795 -0,033%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.844 -0,229%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.728 -0,007%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.660 1,27%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.689 -0,011%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.569 -0,011%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.415 -0,009%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.459 -0,004%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.984 -0,039%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 36.131 0,003%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.243 -0,06%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.897 -0,019%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.814 -0,021%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.650 0,008%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.627 0,014%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.679 0,01%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.785 0,033%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.657 0,011%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.587 0,008%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.507 0,011%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.561 0,006%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.607 0,013%
Manulife Dana Kas II Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.587 0,008%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.528 0,005%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.601 0,006%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.602 0,005%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.556 0,007%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.570 0,008%