Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.143 0,04%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.406 0,388%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.761 0,115%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.192 0,018%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.259 -1,477%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.594 -0,92%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.705 -2,474%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.483 0,223%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.110 0,284%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.721 0,266%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 532 -4,998%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.825 0,184%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 31.806 0,063%
BAHANA PRIMAVERA 99 Saham - Konvensional IDR 1.239 0,317%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 303 -0,382%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.583 0,173%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.451 0,345%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 39.018 0,227%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.666 0,221%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.546 0,272%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.530 -0,03%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 981 -0,519%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 886 -0,376%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.820 -0,156%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 848 -0,433%
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Saham - Syariah IDR 3.630 -0,168%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.500 -0,296%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.963 -0,358%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 587 0,162%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.037 -0,519%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.224 -0,857%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.133 -1,104%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 948 -3,632%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.025 -0,131%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.896 -1,318%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 981 -0,063%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.314 -0,296%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 899 -0,288%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 984 -0,413%
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.438 -0,25%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.222 0,02%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.237 0,024%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.972 0,079%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.700 -0,048%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.598 -0,022%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 2.009 0,031%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional IDR 1.418 -0,095%
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.094 0,285%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 17.842 0,207%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.357 0,224%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 2.148 -0,834%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.108 0,313%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.412 0,158%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.565 0,163%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.532 -0,256%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 2.060 0,2%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.319 0,341%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.722 0,149%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 9.122 0,11%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.519 -0,29%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.518 -0,233%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.265 0,112%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.822 0,223%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.563 -0,217%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.123 -0,127%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.751 -0,173%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.730 -0,095%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.346 -0,002%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.805 -0,26%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah IDR 906 -0,369%
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.044 -0,034%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.073 -0,133%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.022 -0,148%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.909 -0,221%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.753 -0,046%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.553 0,019%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.728 0,019%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.827 0,021%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.549 0,077%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.646 0,019%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.381 0,085%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.275 0,108%
CIMB-PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.607 0,12%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.695 0,023%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.611 0,02%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.776 0,049%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.531 0,035%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.127 0,112%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.839 0,137%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.307 0,015%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.838 0,162%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 31.788 0,06%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.085 0,071%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.723 0,066%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.359 0,105%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.554 0,015%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.538 0,016%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.248 0,016%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.492 0,015%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.580 0,015%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.649 0,014%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.544 0,017%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.501 0,015%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.425 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.427 0,014%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.478 0,015%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.454 0,014%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.381 0,013%
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.509 0,013%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.495 0,011%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.458 0,012%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.521 0,01%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.537 0,014%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.486 0,013%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.483 0,016%