Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.734 -0,485%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.075 -0,264%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 1.932 -1,205%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.650 -0,149%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.562 -0,959%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.260 0,124%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.201 -0,48%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.128 0,217%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 847 -0,069%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.062 0,177%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 138 -1,271%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.426 0,038%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 25.418 -0,101%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 965 -0,184%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 289 0,725%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.177 -0,247%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.117 0,205%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 31.481 -0,224%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.302 0,051%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.158 -0,407%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.176 0,407%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 759 -0,237%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 749 -0,575%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.537 -0,12%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 580 -0,158%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 2.803 -0,25%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.019 -0,268%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.528 -0,367%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 509 0,595%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.041 -0,198%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 874 0,108%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 789 0,107%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 611 -0,534%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 761 -0,084%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.410 -0,417%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 783 -0,549%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.056 -0,203%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 723 -0,017%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 831 -0,129%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.120 -0,214%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.692 -0,307%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.358 -0,008%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.992 0,005%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.560 -0,101%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.579 -0,097%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.636 0,299%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.098 -0,042%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 14.402 -0,288%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.100 -0,27%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 1.616 -0,042%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 919 -0,038%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.232 0,02%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 6.188 0,074%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.034 0,064%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.040 -0,207%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.554 -0,084%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 7.424 -0,153%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.257 -0,394%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.286 -0,369%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.121 -0,49%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.764 0,008%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.187 -0,028%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.438 -0,027%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.442 -0,065%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.604 -0,039%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.298 -0,023%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.702 0,151%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.066 -0,059%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 970 -0,015%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.151 -0,359%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.569 0,018%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.499 -0,819%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.683 0,001%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.865 0,001%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.912 0,019%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.695 0,019%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.782 -0,475%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.412 0,063%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.341 0,019%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.650 0,075%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.745 0,025%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.629 0,024%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.790 0,019%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.523 0,034%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.234 -0,011%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.953 0,037%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.341 0,007%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.639 0,082%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 32.704 0,052%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.103 0,019%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.747 0,029%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.404 0,118%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.591 0,013%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.565 0,012%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.140 0,013%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.530 0,014%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.618 0,012%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.703 0,088%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.587 0,001%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.536 0,012%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.447 0,015%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.169 0%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.511 0,01%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.538 0,015%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.530 0,01%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.488 0,011%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.551 0,012%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.568 0,005%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.517 0,01%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.518 0,011%