Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.203 0,566%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.075 0,461%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 1.774 0,512%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.944 0,773%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.507 0,502%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.309 0,37%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.361 0,656%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 977 0,413%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.503 0,389%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 148 -0,236%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.687 0,417%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 29.464 0,174%
BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S Saham - Konvensional IDR 1.136 0,052%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 331 -0,139%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.460 1,033%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.312 0,1%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 36.376 0,246%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.499 0,693%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.439 0,425%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.610 1,64%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 846 0,602%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 886 0,672%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.794 0,53%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 716 0,955%
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Saham - Syariah IDR 3.380 0,823%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.362 0,871%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.755 0,933%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 589 0,221%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 787 0,064%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.048 0,306%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 937 0,531%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 689 0,961%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 865 0,682%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.682 0,683%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 930 0,617%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.202 0,524%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 816 0,087%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 953 0,546%
PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.279 0,587%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.503 0,019%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.490 0,013%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 4.123 0,044%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.536 0,734%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.664 0,008%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 1.739 -0,129%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.283 -0,103%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 16.906 0,178%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.290 0,159%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.096 1,397%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.374 0,06%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.163 0,425%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.560 0,51%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 1.615 0,11%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.094 0,471%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.773 -0,101%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 8.521 0,421%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.412 0,678%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.447 0,266%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.272 0,606%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.830 0,045%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.222 -0,062%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 5.817 0,354%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.830 0,581%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.757 0,193%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.439 0,104%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.757 0,072%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.188 0,462%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.052 0,083%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.300 -0,075%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.819 0,323%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.791 1,034%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.837 0,018%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.917 0,019%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.001 0,015%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.831 0,018%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.921 0,016%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.499 0,027%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.436 0,033%
PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.739 -0,016%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.805 0,046%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.703 -0,01%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.714 0,014%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.636 -0,074%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.409 0,02%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 5.243 0,002%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.427 -0,013%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.829 0,05%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 35.062 0,047%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.249 -0,155%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.884 -0,017%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.461 0,35%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.622 0,014%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.594 0,014%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.559 0,01%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.651 0,012%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.744 0,01%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.623 0,023%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.563 0,011%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.477 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 584 0%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.537 0,01%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.474 0,01%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.572 0,015%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.561 0,011%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.511 0,01%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.580 0,011%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.592 0,009%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.538 0,008%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.547 0,011%