Top Reksadana

Reksadana Kategori NAV Return 1HR Penilaian Pasardana
SUCORINVEST EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.110 0,637%
OSO SUSTAINABILITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.357 0,937%
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1 Saham - Konvensional IDR 2.783 0,678%
SHINHAN EQUITY GROWTH Saham - Konvensional IDR 2.213 0,535%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 2.281 0,754%
SUCORINVEST MAXI FUND Saham - Konvensional IDR 1.550 -0,466%
SIMAS SAHAM UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.789 0,804%
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.457 1,283%
SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA Saham - Konvensional IDR 1.076 1,144%
MAYBANK DANA EKUITAS Saham - Konvensional IDR 3.654 0,541%
NARADA SAHAM INDONESIA Saham - Konvensional IDR 563 2,385%
TRAM CONSUMPTION PLUS Saham - Konvensional IDR 1.781 1,19%
Schroder Dana Prestasi Plus Saham - Konvensional IDR 31.073 0,877%
BAHANA PRIMAVERA 99 Saham - Konvensional IDR 1.204 1,5%
TF SUPER MAXXI Saham - Konvensional IDR 371 0,22%
ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA Saham - Konvensional IDR 1.575 1,139%
AXA MAESTROSAHAM Saham - Konvensional IDR 1.413 1,717%
SCHRODER DANA PRESTASI Saham - Konvensional IDR 38.003 0,827%
RHB ALPHA SECTOR ROTATION Saham - Konvensional IDR 1.649 1,163%
NIKKO INDONESIA EQUITY FUND Saham - Konvensional IDR 1.527 1,684%
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND Saham - Syariah IDR 1.568 -0,711%
MNC DANA SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 971 1,81%
Bahana Icon Syariah Saham - Syariah IDR 885 1,952%
RD TRIM SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.849 1,521%
PRATAMA SYARIAH Saham - Syariah IDR 854 1,611%
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Saham - Syariah IDR 3.652 1,72%
BNP Paribas Pesona Syariah Saham - Syariah IDR 2.506 1,285%
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.965 1,699%
HPAM SYARIAH EKUITAS Saham - Syariah IDR 591 0,122%
PACIFIC SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.193 -0,812%
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.238 1,703%
MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.152 1,771%
SIMAS SYARIAH UNGGULAN Saham - Syariah IDR 1.006 -0,213%
DANAREKSA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 1.030 1,266%
CIPTA SYARIAH EQUITY Saham - Syariah IDR 1.917 2,058%
PANIN DANA SYARIAH SAHAM Saham - Syariah IDR 986 1,379%
PNM Ekuitas Syariah Saham - Syariah IDR 1.310 1,881%
AVRIST EQUITY AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 900 1,811%
LAUTANDHANA SAHAM SYARIAH Saham - Syariah IDR 976 1,901%
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.452 1,402%
DANAMAS FLEKSI Saham - Konvensional IDR 4.193 0,019%
PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI Saham - Konvensional IDR 4.181 -0,021%
SCHRODER DANA KOMBINASI Saham - Konvensional IDR 3.950 0,015%
SHINHAN BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 1.753 0,138%
Prima Saham - Konvensional IDR 1.588 0,009%
MAYBANK DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 1.513 0,011%
HPAM FLEXI PLUS Saham - Konvensional IDR 2.026 1,407%
YUANTA FIXED INCOME Saham - Konvensional IDR 1.400 -0,015%
MEGA DANA OBLIGASI DUA Saham - Konvensional IDR 2.029 0,027%
SAM Dana Berkembang Saham - Konvensional IDR 17.561 1,058%
SAM DANA BERSAMA Saham - Konvensional IDR 1.333 1,197%
MRS Flex Kresna Saham - Konvensional IDR 2.174 0,413%
NET DANA FLEXI Saham - Konvensional IDR 1.106 0,798%
BNI-AM DANA TERENCANA Saham - Konvensional IDR 1.389 0,98%
PANIN DANA UNGGULAN Saham - Konvensional IDR 7.441 0,835%
SUCORINVEST FLEXI FUND Saham - Konvensional IDR 4.530 -0,515%
BATAVIA PRIMA CAMPURAN Saham - Konvensional IDR 2.011 0,644%
PACIFIC BALANCE FUND Saham - Konvensional IDR 2.402 -1,171%
SCHRODER DANA CAMPURAN PROGRESIF Saham - Konvensional IDR 1.671 0,595%
SEMESTA DANA MAXIMA Saham - Konvensional IDR 9.134 0,949%
PACIFIC BALANCE SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.501 1,552%
SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND Saham - Syariah IDR 2.506 0,603%
SIMAS SYARIAH BERKEMBANG Saham - Syariah IDR 1.250 1,828%
MEGA DANA OBLIGASI SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.783 -0,03%
Asanusa Amanah Syariah Fund Saham - Syariah IDR 2.753 0,107%
Danareksa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 6.142 0,654%
RD TRIM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 2.767 1,036%
INSIGHT SYARIAH BERIMBANG (I-SHARE) Saham - Syariah IDR 1.719 0,55%
Mandiri Investa Syariah Berimbang Saham - Syariah IDR 3.310 0,272%
CIPTA SYARIAH BALANCE Saham - Syariah IDR 1.783 0,185%
PRATAMA SYARIAH IMBANG Saham - Syariah IDR 911 1,531%
PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.026 0,067%
MNC Dana Syariah Kombinasi Saham - Syariah
AVRIST BALANCED AMAR SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.067 0,976%
MEGA ASSET MADANIA SYARIAH Saham - Syariah IDR 1.028 0,094%
CIMB-PRINCIPAL BALANCED GROWTH SYARIAH Saham - Syariah
PNM Syariah Saham - Syariah IDR 2.883 1,262%
SAM SYARIAH BERIMBANG Saham - Syariah IDR 1.767 0,805%
DANAMAS STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.529 0,019%
SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.710 0,019%
DANA PREMIER Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.805 0,019%
Dana Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.508 0,021%
Danamas Pasti Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 3.621 0,019%
MNC DANA LIKUID Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.743 0,007%
NET DANA GEMILANG Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.250 0,018%
CIMB-PRINCIPAL PRIME INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.578 -0,02%
REKSA DANA INSIGHT-METI RENEWABLE ENERGY FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.682 0,021%
NIKKO INDONESIA BOND FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.598 -0,003%
MRS BOND KRESNA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.730 -0,009%
TRIM Dana Tetap 2 Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.486 0,001%
SI DANA OBLIGASI MAXIMA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.127 -0,01%
DANA OBLIGASI STABIL Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 4.771 -0,025%
NIKKO TRON DUA Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.280 -0,008%
SIMAS INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.689 0,016%
CIMB PRINCIPAL BOND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 31.279 -0,038%
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.035 -0,081%
Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 2.681 -0,017%
MEGA ASSET MANTAP PLUS Pendapatan Tetap - Konvensional IDR 1.333 -0,021%
BAHANA DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.546 0,016%
TRIM KAS 2 Pasar Uang - Konvensional IDR 1.528 0,015%
TRAM PUNDI KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.269 -0,118%
MANDIRI KAPITAL PRIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.484 0,015%
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.571 0,013%
MEGA DANA KAS Pasar Uang - Konvensional IDR 1.639 0,016%
MAYBANK DANA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.533 0,028%
Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang - Konvensional IDR 1.493 0,015%
BAHANA REVOLVING FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.418 0,014%
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.420 0,015%
MANDIRI INVESTA PASAR UANG Pasar Uang - Konvensional IDR 1.470 0,015%
MANDIRI DANA OPTIMA Pasar Uang - Konvensional IDR 1.447 0,014%
SCHRODER MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.375 0,013%
MNC DANA LANCAR Pasar Uang - Konvensional IDR 1.504 0,014%
MANULIFE DANA KAS II Pasar Uang - Konvensional IDR 1.486 0,005%
Reksa Dana Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang - Konvensional IDR 1.451 0,01%
RHB RUPIAH LIQUID FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.513 0,012%
NIKKO INDONESIA MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.530 0,014%
PHILLIP MONEY MARKET FUND Pasar Uang - Konvensional IDR 1.479 0,013%
PANIN DANA LIKUID Pasar Uang - Konvensional IDR 1.474 0,014%